هموفیلی
۶ اسفند ۱۳۹۶
کانکسین 26
۶ اسفند ۱۳۹۶

سایر بیماری های خونی

تالاسمی :

آلفا

بتا

 

بررسی انواع بیماری های انعقادی :

هموفیلی

نقص در انواع فاکتور های انعقادی

وان ویلبراند

 

بررسی انواع بیماری های نقص در سیستم ایمنی :

نقص IgA انتخابی

سندرم هایپرایموموگلوبین

سندرم چدیاک هیگاشی Chédiak-Higashi

XLA بیماری وابسته به کروموزم X آگاماگلوبولنیمیا

 

 1

دیدگاه ها بسته شده است