آتاکسی ها
۶ اسفند ۱۳۹۶
تالاسمی
۶ اسفند ۱۳۹۶

سایر بیماری های عضلانی

دیستروفی ها:

بررسی حذف و مضاعف شدگی با روش MLPA

بررسی مولکولی انواع دیستروفی ها

 

آتاکسی ها:

آتاکسی فردریش

بررسی انواع  آتاکسی

 

شارکوماری توث:

بررسی حذف و مضاعف شدگی با روش MLPA

بررسی مولکولی انواع شارکوماری توث

 

آتروفی های عضلانی – نخاعی :

بررسی حذف و مضاعف شدگی با روش MLPA

بررسی مولکولی انواع آتروفی های عضلانی – نخاعی

 

انواع میوپاتی ها

 

دیسپلازی اسکلتی

 

نوروپاتی های حرکتی

 

HMSN1

دیدگاه ها بسته شده است