آب مروارید مادرزادی
۶ اسفند ۱۳۹۶
سرطان پستان
۶ اسفند ۱۳۹۶

سایر بیماری های چشمی

Retinitis pigmentosoa

Glaucoma

Night blindness

Lebers congenital amaurosis

LEBERs optic Atrophy

میکروفتالموس – آنافتالموس

کاتاراکت1

دیدگاه ها بسته شده است