بیماری پروانه ای(EB)
۶ اسفند ۱۳۹۶
بیمه تامین اجتماعی
۶ اسفند ۱۳۹۶

سایر بیماری های پوستی

انواع ایکتیوزها

انواع اکتودرمال دیسپلازی

EB(دیستروفیک    Congenital – Junctionalis – Simlex)1

دیدگاه ها بسته شده است