فنیل کتونوری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بیماری های متابولیکی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

عقب ماندگی ذهنی / میکروسفالی

بررسی کروموزومی

بررسی سندروم شکننده  X

بررسی سندرم های همراه با عقب ماندگی ذهنی  به روش MLPA

بررسی ریز حذف های تلومریک

CGH-Array

سندرم رت

بررسی پانل های NGS و WES1

دیدگاه ها بسته شده است