بیماری های متابولیکی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بیماری های عضلانی – اسکلتی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

تست های سیتوژنتیک

کاریوتایپ خون

کاریوتایپ جنین / پرز جنین

کاریوتایپ مایع آمنیون

کاریوتایپ جنین سقط شده و جفت1

دیدگاه ها بسته شده است