تشخیص سریع سندرم های شایع کروموزومی جنین

ناباروری -نازایی- سقط مکرر- مرده زایی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
ناشنوایی ها
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

تشخیص سریع سندرم های شایع کروموزومی جنین

بررسی ناهنجاری های کروموزومی شایع 13 ، 18، 21، X ، Y به روش  QF1

دیدگاه ها بسته شده است