بیماری های چشمی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بیماری های پوستی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سرطان ها

 Colorectal cancer

Breast cancer

Li-fraumeni syndrome

Neuroblastoma

Willms tumour

Retinoblastoma

Genetic syndromes predisposing to

Prostate cancer

Familial adenomatous polyposis

و بررسی سایر سرطان های ارثی1

دیدگاه ها بسته شده است