پزشکی شخصی
۲۵ دی ۱۳۹۶

تعرفه ها

بیماری

مدت زمان پاسخ دهی تعرفه ها(تومان)

عقب ماندگی ذهنی / میکروسفالی

بررسی عقب ماندگی ذهنی سندرومی شامل موارد:

Prader-Willi / Angelman

MECP2 / Xq28 duplication

Rubinstein-Taybi syndrome

Smith-Magenis syndrome

Sotos syndrome 5q35.3

Williams syndrome

Wolf-Hirschhorn 4p16.3

22q13 / Phelan-McDermid

Cri du Chat syndrome, 5p15

DiGeorge syndrome 22q11

Distal 22q11 region

DiGeorge region 2, 10p14

Langer-Giedion syndrome, 8q

Miller-Dieker syndrome, 17p

NF1 microdeletion syndrome

1p36 deletion syndrome

2p16 microdeletion

2q23 microdeletion / MBD5

2q33 microdeletion / SATB2

3q29 microdeletion

9q22.3 microdeletion

15q24 deletion syndrome

17q21 microdeletion

1ماه

500،000

بررسی عقب ماندگی ذهنی (ساب تلومریک با یک کیت)

1 ماه

500،000

بررسی عقب ماندگی ذهنی (ساب تلومریک با دو کیت)

1 ماه

900،000

Fragile x   مرحله اول (بدون دفترچه بیمه)

1 الی 3 ماه

909،000

Fragile x   مرحله اول (با دفترچه بیمه)

1 الی 3 ماه

616،000

Fragile x   مرحله دوم (بدون دفترچه بیمه)

ا ماه

909،000

Fragile x   مرحله دوم (با دفترچه بیمه)

ا ماه

616،000

سندروم رت

1 الی 2 ماه

1،000،000

بیماری های متابولیکی

اختلالات متابولیسم آمینواسیدها

بررسی PKU

1 الی 2 ماه

2،500،000

بررسی MSUD

2،500،000

Homocystinuria

2،500،000

شربت افرا

2،500،000

آلبینیسم

1 الی 2 ماه

3،000،000

اختلالات متابولیسم کربوهیدرات ها

گالاکتوزومی

2،500،000

فروکتوزوری

2،500،000

اختلالات متابولیسم ذخیره گلیکوژن

گالاکتوزومی

1 الی 2 ماه

2،500،000

GSD I فون ژیرکه

1 الی 2 ماه

2،500،000

GSD II پمپه

1 الی 2 ماه

2،500،000

GSD III کوری

1 الی 2 ماه

2،500،000

GSD IV اندرسن

1 الی 2 ماه

2،500،000

GSD I مک اردل

1 الی 2 ماه

2،500،000

GSD VI کمبود فسفریلازکبدی

1 الی 2 ماه

2،500،000

اختلالات متابولیسم موکوپلی ساکاریدوز MPS

iورلر

1 ماه

2،500،000

هانتر

1 ماه

2،500،000

سان فلیپو

1 ماه

2،500،000

مورکیو

1 ماه

2،500،000

ماراتولامی

1 ماه

2،500،000

SLY

1 ماه

2،500،000

اختلالات متابولیسم پروکسیزوم

زلوگر

2،500،000

آدرنولکودیستروفی

2،500،000

اختلالات متابولیسم ذخیره لیزوزوم

نیمن پیک

2،500،000

تی ساکس

2،500،000

گاشر

2،500،000

اختلالات متابولیسم اسیدهای آلی

  Acute intermittent

2،500،000

Porphyria(AIP)

2،500،000

Porphyria variegate

2،500،000

اختلالات متابولیسم اسیدهای ارگانیک

Methylmalonic

2،500،000

Propinic academia

2،500،000

اختلالات متابولیسم CAH

هایپرپلازی مادرزادی آدرنال

2،500،000

     

تست های سیتوژنتیک

کاریوتیپ با رزولوشن بالا (با بیمه تامین اجتماعی)

3هفته

۱۹۵۰۰۰

کاریوتایپ جنین/ مایع آمنیون(با بیمه تامین اجتماعی)

2 تا 3 هفته

455،000

کاریوتایپ جنین/ پرز جنینی(با بیمه تامین اجتماعی)

2 تا 3 هفته

562،000

کاریوتایپ جنین سقط شده و جفت(با بیمه تامین اجتماعی)

4 تا 7 هفته

562،000

بیماری های عضلانی اسکلتی

دیستروفی عضلانی ها

بیماری دوشن ( بررسی حذف های شایع )

3هفته

500،000

بیماری دوشن ( بررسی سایر حذف های شایع)

3هفته

500،000

بیماری دوشن (بررسی جهش های ژن DMD)

2-3 ماه

1،895،000

پانل دیستروفی های عضلانی (بررسی 29 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

دیستروفی میوتونی نوع 1

1 الی 3 ماه

650،000

دیستروفی میوتونی نوع 2

1 الی 3 ماه

650،000

آتاکسی ها

پانل آتاکسی (بررسی 18 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

آتاکسی فردریش (1138 G>A)

1 الی 3 ماه

850،000

SCA (انواع 1-2-3-6 و 7)

1 الی 3 ماه

هر کدام 550،000

شارکوماری توث

بیماری شارکوت ماری توث (بررسی حذف شایع)

1ماه

475،000

بیماری شارکوت ماری توث (بررسی 37 ژن با روش ngs)

2-3 ماه

3،500،000

آتروفی عضلانی / نخاعی

بیماری SMA (بررسی حذف ژن)

2 تا 3 هفته

475،000

بیماری SMA(بررسی جهش های ژن SMN1)

2-3 ماه

2،600،000

بیماری SMA(بررسی 7 ژن با روش ngs)

2-3 ماه

3،500،000

سایر بیماری های عضلانی اسکلتی

پانل میوپاتی (بررسی 23 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

پانل بیماری های عضلانی (بررسی 79 ژن به روش  ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

پانل  HSP (بررسی 37 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

پانل دیسپلازی اسکلتی (بررسی 47 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

پانل استئوژنز ایمپرفکتا (بررسی 13 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

پانل HMSN (بررسی 37 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

هانتیگتون

1 الی 3 ماه

450،000

میوکلونیک اپیلپسی پیشرونده (بررسی 8 ژن با روش ngs)

2الی 3 ماه

3،500،000

    

بیماری های خونی

تالاسمی

تالاسمی مرحله اول (بدون دفترچه بیمه)

1 الی 3 ماه

2،170،000

تالاسمی مرحله اول (با دفترچه بیمه)

1 الی 3 ماه

1،058،000

تالاسمی مرحله دوم (بدون دفترچه بیمه)

ا ماه

966،000

تالاسمی مرحله دوم  (با دفترچه بیمه)

ا ماه

466،000

اختلالات انعقادی

هموفیلی

1 الی 3 ماه

2،800،000

نقص در انواع فاکتور های انعقادی

1 الی 3 ماه

2،800،000

وان ویلبراند

1 الی 3 ماه

2،500،000

   

ناباروری سقط مکرر- مرده زایی

بررسی پنل ترومبوفیلی

3 هفته

550،000

بررسی کروموزومی

3 هفته

138،000

بررسی میکرودلیشن های AZF

2 هفته

550،000

    

تشخیص سریع آنوپلوئیدی های جنین

تشخیص پیش از تولد QF-PCR

2 الی 3 روز

420،000

    

ناشنوایی ها

ناشنوایی

1 الی 2 ماه

3,500،000

بررسی سندروم واردنبرگ

1 الی 2 ماه

2،500،000

بیماری های چشمی    

Night blindness

1 الی 3 ماه

2،800،000

Glaucoma

1 الی 3 ماه

1،000،000

Retinitis pigmentosoa

1 الی 3 ماه

3،500،000

LEBERs optic Atrophy

1 الی 3 ماه

2،800،000

Lebers congenital amaurosis

1 الی 3 ماه

2،800،000

میکروفتالموس – آنافتالموس

1 الی 3 ماه

2،800،000

کاتاراکت

1 الی 3 ماه

2،800،000

    

  سرطان ها

Colorectal cancer

1 الی 3 ماه

2،800،000

Breast cancer

1 الی 3 ماه

2،800،000

Li-fraumeni syndrome

1 الی 3 ماه

2،800،000

Neuroblastoma

1 الی 3 ماه

2،800،000

Willms tumour

1 الی 3 ماه

2،800،000

Retinoblastoma

1 الی 3 ماه

2،800،000

Genetic syndromes predisposing to

1 الی 3 ماه

2،800،000

Prostate cancer

1 الی 3 ماه

2،800،000

Familial adenomatous polyposis

1 الی 3 ماه

2،800،000

بررسی سایر سرطان های ارثی

1 الی 3 ماه

2،800،000

پانل انواع سرطان های وراثتی

1 الی 3 ماه

3،500،000

بیماری های پوستی

بررسی انواع ایکتیوز

1 الی 3 ماه

3،500،000

انواع اکتودرمال دیسپلازی

1 الی 3 ماه

3،500،000

EB دیستروفیک

Congenital  Junctionalis  Simlex

1 الی 3 ماه

3،500،000

    

تعیین هویت

تعیین هویت (هر نفر)

2 تا 3 هفته

۷۵۰۰۰۰

    

سایر بیماری های ژنتیکی

تب مدیترانه ای (جهش های شایع)

1 الی 2 ماه

700،000

آکندروپلازی (جهش شایع)

1 ماه

250،000

بررسی میکرودلیشن های کروموزوم Y

1 ماه

550،000

بررسی سیستیک فیبروزیس

1 الی 2 ماه

2،500،000

بررسی موتاسیون های مشخص در خون

1 ماه

250،000

بررسی موتاسیون های مشخص درجنین

2 تا 3 هفته

350،000

WES

WES_200X

2 الی 4 ماه

۷۷۵۰۰۰۰

NGS

WES_100X 1 الی 3 ماه

۵۸۰۰۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است