بیماری های خونی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
تشخیص سریع سندرم های شایع کروموزومی جنین
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

ناباروری -نازایی- سقط مکرر- مرده زایی

کاریوتایپ جنین سقط شده و جفت

بررسی کروموزومی زوجین

بررسی میکرودلیشن های AZF

بررسی پنل ترومبوفیلی

بررسی حذف های کروموزومی1

دیدگاه ها بسته شده است